top of page
Cajas Barcelona Beer Company

REPUTACIÓ i RESPONSABILITAT CORPORATIVA

1. OBJECTIU

El Codi ètic de Barcelona Beer Company té com a finalitat establir les pautes que han de presidir el comportament ètic de tots els seus administradors i empleats en el seu rendiment diari, en el que respecta a les relacions i interaccions que manté amb tots els seus grups d'interès. Aquests són els propis empleats, els clients, els proveïdors i col·laboradors externs, els accionistes, les institucions públiques i privades i la societat en general.

Aquest codi ètic es basa en la definició de la Missió, Visió, Valors i Principis de Barcelona Beer Company, a la qual complementa, i constitueix una guia d'actuació per assegurar un comportament adequat en el rendiment professional dels seus empleats, d'acord tant amb les lleis de cadascun dels països on Barcelona Beer Company desenvolupa les seves activitats com amb el Sistema Normatiu establert, respectant els valors de les seves respectives cultures.

El codi ètic de Barcelona Beer Company reflecteix el principi de diligència deguda aplicat per Barcelona Beer Company per a la prevenció, detecció i eradicació d'irregularitats relacionades amb incompliments del codi i de les normes internes establertes, incloent aquelles que fan referència a il·lícits penals.

 

La companyia entén que la diligència en aquestes matèries requereix, entre altres, dissenyar i implantar models de control que analitzin regularment els riscos en els assumptes contemplats en aquest codi, assegurin el coneixement de les normes a la organització, defineixin responsabilitats i establiexen procediments que permetin la notificació confidencial d'irregularitats així com la seva resolució. La companyia entén que els procediments que té implantats, incloent el Model de Prevenció Penal, li permeten donar resposta als elements anteriors.

2. àMBIT D'APLICACIÓ

El Codi ètic de Barcelona Beer Company està dirigit als seus administradors, directius i en general a tot el personal de Barcelona Beer Company (d'ara endavant, el codi es refereix a tots ells com a empleats), independentment de la posició que ocupin o del lloc on exerceixin la seva feina.

Les pautes de conducta contingudes en aquest codi són d'obligat compliment i afecten a totes les empreses participades en les quals Barcelona Beer Company tingui el control de la gestió.

D'altra banda, el grup promourà i incentivarà entre els seus proveïdors i empreses col·laboradores l'adopció de pautes de comportament coherents amb les que es defineixen en aquest codi ètic.

Quan les circumstàncies ho aconsellin, la companyia podrà sol·licitar als seus proveïdors, empreses col·laboradores i contraparts que formalitzin el seu compromís amb el compliment del codi o amb les pautes que estableix. Del mateix mode, l'aplicació del codi podrà fer-se extensiva a qualsevol persona o organització vinculada amb Barcelona Beer Company quan la companyia ho entengui convenient i la naturalesa de la relació ho faci possible.

El consell d'administració i el primer nivell de direcció de Barcelona Beer Company posaran tots els mitjans que estiguin al seu abast per difondre la Missió, Visió, Valors i principis de Barcelona Beer Company, i fer complir les pautes de conducta contingudes en aquest codi. Així mateix, seran model de referència en el seu comportament i nivell de compliment del codi.

Els criteris de conducta recollits en aquest codi no pretenen contemplar la totalitat de situacions o circumstàncies amb les quals els empleats de Barcelona Beer Company es poden trobar, sinó establir unes pautes generals de conducta que els orientin en la seva forma d'actuar durant l'exercici de la seva activitat professional.

3. PRINCIPIS RECTORS DE LA CONDUCTA a barcelona beer company​

Barcelona Beer Company considera que la confiança dels seus accionistes, clients, proveïdors i col·laboradors externs, així com de l'entorn social en el qual desenvolupa la seva activitat, es fonamenta en la integritat i responsabilitat en el rendiment professional de cadascun dels seus empleats.

La integritat s'entén com l'actuació ètica, honesta i de bona fe.

La responsabilitat professional s'entén com l'actuació proactiva, eficient i enfocada a l'excel·lència, la qualitat i la voluntat de servei.

Barcelona Beer Company espera de tots els seus empleats un comportament íntegre i responsable en el rendiment de les seves funcions.

Així mateix, Barcelona Beer Company també espera que els seus proveïdors i col·laboradors externs mantinguin un comportament acord amb aquests principis.

Tots els empleats de Barcelona Beer Company poden consultar qualsevol dubte sobre la interpretació de les pautes de conducta que apareixen en aquest codi i hauran d'informar, de bona fe i sense por de represàlies, de qualsevol incompliment de les pautes del codi que observin en el seu rendiment professional, al seu superior jeràrquic o al comitè d'ètica i compliment a través del canal web del codi ètic o del correu intern.

Aquestes comunicacions es tractaran de forma confidencial i d'acord amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

4. PAUTeS DE CONDUCTA​

El codi ètic determina pautes específiques d'actuació en les següents àrees de continguts:

4.1. Respecte a la legalitat, drets humans i als valors ètics.

4.2. Respecte a les persones.

4.3. Desenvolupament professional i igualtat d'oportunitats.

4.4. Cooperació i dedicació.

4.5. Seguretat i salut en el treball.

4.6. Ús i protecció dels actius.

4.7. Corrupció i suborn.

4.8. Pagaments irregulars i blanqueig de capitals.

4.9. Imatge i reputació corporativa.

4.10. Lleialtat a l'empresa i conflictes d'interessos.

4.11. Tractament de la informació i del coneixement.

4.12. Relacions amb els clients.

4.13. Relacions amb els accionistes.

4.14. Relacions amb empreses col·laboradores i proveïdors.

4.15. Respecte al medi ambient.

4.1. RESPEcte A LA LEGALItAt, drets humans i alS VALORS èTICS​

Barcelona Beer Company assumeix el compromís d'actuar en tot moment d'acord amb la legislació vigent, amb el sistema normatiu intern establert, amb les pràctiques ètiques internacionalment acceptades, amb total respecte cap als drets humans i les llibertats públiques.

Les activitats i operacions de Barcelona Beer Company es desenvolupen d'acord amb la seva declaració de Missió, Visió, Valors i Principis i amb la seva adhesió al pacte mundial de les Nacions Unides, amb l'objectiu d'adoptar principis universals en els àmbits dels drets humans, normes laborals i medi ambient.

Són referents en l'actuació ètica de Barcelona Beer Company, la declaració universal dels drets humans, la declaració tripartida de l'Organització Internacional del Treball (OIT), les línies directives per a empreses multinacionals de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i els instruments normatius als quals s'adhereix en la seva política de drets humans, en especial els principis rectors de les Nacions Unides sobre empreses i drets humans.

En particular, Barcelona Beer Company respecta la llibertat d'associació i negociació col·lectiva. A més, reconeix els drets de les minories ètniques als països on desenvolupa les seves operacions, rebutja el treball infantil i, en general, qualsevol forma d'explotació, essent diligent en el compliment dels principis establerts en la normativa esmentada anteriorment.

Tots els empleats del grup han de complir les lleis vigents als països on desenvolupen la seva activitat, atenent a l'esperit i la finalitat de les mateixes, i observant en totes les seves actuacions un comportament ètic.

A més, han d'evitar qualsevol conducta que, encara que no vulneri la llei, pugui perjudicar la reputació del grup davant la comunitat, el govern del país o altres organismes, i afectar de manera negativa als seus interessos.

Els empleats de Barcelona Beer Company han d'actuar amb honradesa i integritat en tots els seus contactes o transaccions amb les autoritats i funcionaris dels diferents governs i administracions, assegurant que tota la informació i certificacions que presentin, així com les declaracions que facin, siguin veraces.

Tots els empleats han de conèixer les lleis que afectin la seva feina, sol·licitant, si escau, la informació precisa a través del seu superior o de les instàncies que corresponguin.

Cap empleat col·laborarà conscientment amb tercers en la violació de cap llei, ni participarà en cap actuació que comprometi el respecte al principi de legalitat.

Per la seva banda, la companyia posarà els mitjans necessaris perquè els seus empleats coneguin, en cada moment, la normativa externa i interna rellevant per a les funcions que desenvolupin, i establirà els models de control intern necessaris que assegurin el compliment de la legalitat i valors ètics.

Enfront de qualsevol situació de manca de respecte a la legalitat, drets humans o valors ètics, els empleats hauran d'informar a l'empresa a través del seu superior jeràrquic o al comitè d'ètica i compliment.

4.2. RESPEcTe A LeS PERSONeS​

Barcelona Beer Company rebutja qualsevol manifestació d'assetjament físic, psicològic, moral o d'abús d'autoritat, així com qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn intimidatori o ofensiu amb els drets de les persones.

Els empleats de Barcelona Beer Company han de tractar-se amb respecte propiciant unes relacions cordials i un entorn de treball agradable, saludable i segur.

Tots els empleats tenen l'obligació de tractar de forma justa i respectuosa els seus companys, els seus superiors i els seus subordinats. De la mateixa manera, les relacions entre els empleats del grup i els de les empreses o entitats col·laboradores externes estaran basades en el respecte professional i la col·laboració mútua.

Barcelona Beer Company considera important el desenvolupament integral de la persona, per la qual cosa facilitarà l'equilibri necessari entre la vida professional i la vida personal.

4.3. DEsenvolupament PROFESIONAL i IGUALtAt D'OPORTUNItAts​

Barcelona Beer Company promou el desenvolupament professional i personal de tots els seus empleats, assegurant la igualtat d'oportunitats a través de les seves polítiques d'actuació.

No accepta cap tipus de discriminació en l'àmbit laboral o professional per motius d'edat, raça, color, sexe, religió, opinió política, ascendència nacional, origen social o discapacitat.

A més, Barcelona Beer Company dóna suport i es compromet a l'aplicació de les polítiques públiques establertes per promoure una major igualtat d'oportunitats i fomentar una cultura corporativa basada en el mèrit.

La selecció i promoció dels empleats de Barcelona Beer Company es fonamenta en les competències i el rendiment de les funcions professionals, i en els criteris de mèrit i capacitat definits en els requisits del lloc de treball.

Tots els empleats han de participar de manera activa en els plans de formació que el grup posa a la seva disposició, implicant-se en el seu propi desenvolupament i comprometent-se a mantenir actualitzats els coneixements i competències necessàries, amb l'objectiu de propiciar el seu progrés professional i aportar valor als clients, als accionistes del grup i a la societat en general.

Les persones que exerceixen càrrecs de direcció o de comandament han d'actuar com a facilitadors del desenvolupament professional dels seus col·laboradors, de manera que es propiciï el seu creixement professional a l'empresa.

4.4. COOPERACIÓ i DEDICACIó​

Barcelona Beer Company fomenta un entorn de cooperació i treball en equip per a un millor aprofitament de totes les capacitats i recursos.

Tots els empleats del grup han d'actuar amb esperit de col·laboració, posant a disposició de les altres unitats organitzatives i persones que integren el grup els coneixements o recursos que puguin facilitar la consecució dels objectius i interessos del grup. No obstant això, aquesta obligació no contravindrá les limitacions legals de separació d'activitats relatives a la participació en estructures organitzatives alienes i la facilitació d'informació comercialment sensible recollides en la legislació.

A més, quan la legislació ho establi, es promourà que els responsables de la gestió quotidiana de determinades activitats tinguin capacitat de decisió efectiva sobre les mateixes, sense perjudici de l'adequada supervisió per part del grup.

Els empleats han de treballar de manera eficient durant la jornada laboral, rendibilitzar el temps i els recursos que l'empresa posa a la seva disposició, i tractar d'aportar el màxim valor en tots els processos en què participen.

4.5. SEGURetAt i SALUt EN EL TReBAll​

Barcelona Beer Company impulsa l'adopció de polítiques de seguretat i salut en el treball i adopta les mesures preventives establertes en la legislació vigent de cada país, i vetlla en tot moment pel compliment normatiu en aquesta matèria.

A més, impulsa i incentiva l'aplicació de les seves normes i polítiques de seguretat i salut en el treball per part de les empreses col·laboradores i proveïdors amb els quals opera.

Barcelona Beer Company considera que la seguretat és una responsabilitat individual i una condició d'ocupació, motiu pel qual no permetrà comportaments insegurs que puguin provocar danys greus a les persones i/o instal·lacions.

Amb l'objectiu d'evitar aquests comportaments insegurs, existeixen una sèrie de línies vermelles que no es poden travessar, per part dels empleats del grup, i que són les que s'indiquen a continuació:

  • Amagar accidents de treball o incidents molt greus, ni induir terceres persones a fer-ho, ocasionats en l'execució d'activitats per compte de la companyia, tant per personal propi, com qualsevol col·laborador extern que preste serveis.

  • Falsificar registres de seguretat.

  • Ordenar incompliments de normes de seguretat.

 

Tots els empleats del grup han de conèixer i complir les normes de protecció de la seguretat i salut en el treball i vetllar per la seguretat pròpia, d'altres empleats, clients, proveïdors, col·laboradors i, en general, de totes les persones que poguessin veure's afectades pel desenvolupament de les seves activitats.

Per la seva banda, Barcelona Beer Company dotarà els seus empleats dels recursos i del coneixement necessari perquè puguin desenvolupar les seves funcions amb seguretat i en un entorn saludable.

4.6. úS i PROTECCIó DELS ACTIuS​

Barcelona Beer Company posa a disposició dels seus empleats els recursos necessaris per al desenvolupament de la seva activitat professional, i es compromet a facilitar els mitjans per a la protecció i salvaguarda dels mateixos.

Tots els empleats han d'utilitzar els recursos de l'empresa de forma responsable, eficient i adequada en l'entorn de la seva activitat professional. A més, han de protegir-los i preservar-los de qualsevol ús inadequat del qual puguin derivar perjudicis pels interessos de l'empresa.

Pel que fa als dispositius digitals o altres aplicacions, programes i/o arxius informàtics (hardware i software) posats a disposició dels empleats per Barcelona Beer Company, tenen com a finalitat essencial el seu ús per a l'activitat professional i laboral dels empleats. Només podran utilitzar-se per a fins privats en els termes previstos en la política sobre drets digitals, que els empleats han de conèixer i complir.

Pel que fa al personal intern i extern de seguretat patrimonial de Barcelona Beer Company, en tots els països contemplan com a referència els principis voluntaris en seguretat i drets humans.

4.7. CORRUPCIó i SuBORN​

La corrupció i el suborn apareixen quan els empleats fan ús de pràctiques no ètiques per a l'obtenció d'algun benefici per a la companyia o per a ells mateixos. La corrupció i el suborn són una de les categories de frau.

Barcelona Beer Company disposa d'una política anticorrupció en la qual es defineixen els principis a seguir amb l'objectiu de prevenir aquest tipus de riscos.

Els empleats de Barcelona Beer Company, en la seva relació amb tercers i, en particular, amb autoritats i institucions públiques dels diferents països on desenvolupa la seva activitat, actuaran d'una manera acord amb la política anticorrupció del grup i les disposicions nacionals i internacionals per a la prevenció de la corrupció i el suborn, entre les quals es troben les disposicions del codi penal espanyol i dels països on Barcelona Beer Company opera i les línies directrius per a empreses multinacionals de l'OCDE.

Barcelona Beer Company es declara contrari a influir sobre la voluntat de persones alienes a la companyia per a obtenir algun benefici mitjançant l'ús de pràctiques no ètiques. Tampoc permetrà que altres persones o entitats puguin utilitzar aquestes pràctiques amb els seus empleats.

Els empleats del grup no podran acceptar ni directa ni indirectament obsequis o compensacions de cap mena que tinguin per objecte influir de manera indeguda en les seves relacions comercials, professionals o administratives, tant amb entitats públiques com privades.

A més, els empleats no podran fer, ni directa ni indirectament, pagaments, obsequis o compensacions de qualsevol tipus que no es considerin pròpies del curs normal dels negocis, per a intentar influir de manera indeguda en les seves relacions comercials, professionals o administratives, tant amb entitats públiques com privades.

Aquests tercers als quals Barcelona Beer Company pugui recórrer per al desenvolupament comercial de la companyia hauran d'assumir, en les seves relacions amb entitats privades i públiques, compromisos semblants als que es recullen en aquest codi.

Addicionalment, els empleats en el desenvolupament de les seves funcions professionals vetllaran pel compliment del control intern establert per evitar irregularitats i avantatges indeguts en la relació de la companyia amb tercers.

4.8. PAGaments IRREGULARS i BLANQUEig DE CAPITALS​

Barcelona Beer Company estableix polítiques per prevenir i evitar en el transcurs de les seves operacions la realització de pagaments irregulars o blanqueig de capitals amb origen en activitats il·lícites o delictives.

Les esmentades polítiques establen controls específics sobre aquelles transaccions econòmiques, tant cobraments com pagaments, de naturalesa o import importunusuals realitzats en efectiu o amb xecs al portador, així com sobre tots aquells pagaments realitzats a entitats amb comptes bancaris oberts en paradisos fiscals, identificant en tots els casos la titularitat de les mateixes.

Els empleats de Barcelona Beer Company romandran alerta davant aquells casos en què poguessin existir indicis de manca d'integritat de les persones o entitats amb les quals el grup manté relacions. Finalment, els empleats de Barcelona Beer Company revisaran amb especial atenció els pagaments extraordinaris, no previstos en els acords o contractes corresponents.

4.9. IMAtge i REPUTACIÓ CORPORATIVA​

Barcelona Beer Company considera que un dels elements bàsics que contribueixen a la seva imatge i reputació corporativa és l'establiment de relacions de ciutadania responsable en aquelles comunitats on desenvolupa la seva activitat.

Tots els empleats en l'exercici de la seva activitat han de considerar els interessos de les comunitats locals.

El grup considera la seva imatge i reputació corporativa com un dels seus actius més valuosos per preservar la confiança dels seus accionistes, clients, empleats, proveïdors, autoritats i de la societat en general.

Tots els empleats han de posar el màxim de cura en preservar la imatge i reputació de la companyia en totes les seves actuacions professionals.

Així mateix, vetllaran pel respecte i ús correcte i adequat de la imatge i reputació corporativa per part dels empleats d'empreses contractistes i col·laboradores.

Els empleats han de ser especialment cuidadosos en qualsevol intervenció pública, hauran de comptar amb l'autorització necessària per intervenir davant els mitjans de comunicació, participar en jornades professionals o seminaris i en qualsevol altre esdeveniment que pugui tenir una difusió pública (inclosos els comentaris a les xarxes socials), sempre que apareguin com empleats de Barcelona Beer Company.

Barcelona Beer Company no finança als partits polítics ni als seus representants o candidats en aquells països on desenvolupa les seves activitats.

La vinculació o col·laboració dels empleats amb partits polítics es realitzarà a títol personal i serà totalment aliena a les activitats de la companyia.

La companyia aplicarà la deguda diligència per assegurar la respectabilitat de les organitzacions i les causes a les quals està donant suport, complint amb la normativa interna establerta, que inclou el procés de Due Diligence de contrapart, el qual analitza, entre d'altres, el risc reputacional. Regularment, la companyia farà públics els noms de les principals organitzacions a les quals dóna suport a través de les seves activitats socials.

4.10. LlEiALTAt A L'EMPRESA Y CONFLICTeS D'INTERESsoS​

Els conflictes d'interès apareixen en aquelles circumstàncies en què els interessos personals dels empleats, de manera directa o indirecta, són contraris o entren en col·lisió amb els interessos de la companyia, interfereixen en el compliment recte de les seves obligacions i responsabilitats professionals o els involucren a títol personal en alguna transacció o operació econòmica de la companyia.

Barcelona Beer Company considera que la relació amb els seus empleats ha de basar-se en la lleialtat que neix d'uns interessos comuns.

En aquest sentit, respecta la participació dels seus empleats en altres activitats financeres o empresarials sempre que siguin legals i no entren en competència deslleial o col·lisi amb les seves responsabilitats com empleats de Barcelona Beer Company. Els empleats hauran de sotmetre's a les limitacions establertes en la legislació que els sigui aplicable i en la política de conflictes d'interès de Barcelona Beer Company, que els empleats han de conèixer i aplicar.

Durant el compliment de les seves responsabilitats professionals, els empleats han d'actuar amb lleialtat i atenent a la defensa dels interessos del grup, anteposant en el compliment de les seves activitats professionals els interessos de Barcelona Beer Company als personals. Així mateix, han d'informar sobre els conflictes d'interès en els quals puguin incórrer, d'acord amb el procediment establert en la política de conflictes d'interès.

Per això, els empleats de Barcelona Beer Company han de rebutjar la representació de l'empresa i intervenir o influir en la presa de decisions en qualsevol situació en què de manera directa o indirecta tinguin un interès personal.

4.11. TRAcTAMENT DE L'INFORMACIÓ i DEL CONeixeMENT​

Barcelona Beer Company considera la informació i el coneixement com un dels seus actius principals i imprescindibles per a la gestió empresarial, per la qual cosa han de ser objecte d'una protecció especial.

Declara la veracitat de la informació com a principi bàsic en totes les seves actuacions, de manera que els empleats han de transmetre de forma verídica tota la informació que hagin de comunicar, tant interna com externament, i en cap cas proporcionaran, de manera conscients, informació incorrecta o inexacta que pugui induir a error qui la rep.

Tots els empleats que introdueixin qualsevol tipus d'informació en els sistemes informàtics del grup han de vetllar perquè aquesta sigui rigorosa i fiable.

En particular, totes les transaccions econòmiques del grup hauran de reflectir-se amb claredat i precisió en els registres corresponents, a través de les corresponents comptes comptables, així com totes les operacions realitzades i tots els ingressos i despeses incloses.

Els empleats de Barcelona Beer Company s'abstindran de qualsevol pràctica que contravingui el compromís de reflectir amb claredat i precisió totes les transaccions econòmiques a les comptes del grup.

Tots els empleats del grup han de mantenir la més estricta confidencialitat sobre tota aquella informació reservada a la qual tinguin accés com a conseqüència del seu desenvolupament de la seva activitat professional.

Els empleats que disposin d'informació reservada sobre l'empresa o sobre aspectes importants de l'estratègia, política, plans o actius de la companyia han de preservar-la perquè no pugui ser utilitzada de manera inadequada i s'han d'abstenir d'utilitzar-la indegudament en benefici propi o de tercers.

Les conductes i actuacions relacionades amb els Mercats de Valors estan recollides en el "codi Intern de conducta en matèries relatives als mercats de valors", aprovat pel consell d'administració.

Davant de qualsevol dubte sobre la naturalesa de la informació, els empleats han de considerar-la com a reservada fins que se'ls indiqui el contrari.

Barcelona Beer Company promou que la informació i el coneixement que es genera a l'empresa flueixi adequadament entre tots els seus empleats i unitats organitzatives, per facilitar la gestió de les activitats i potenciar el desenvolupament de les persones.

Tota la informació i el coneixement, entès com el resultat conceptual de la integració d'informació diversa, que es genera en l'àmbit de l'empresa, és propietat del grup en els termes referits en la legislació vigent.

Els empleats tenen el deure de preservar el coneixement de l'empresa facilitant-ne la difusió a altres empleats del grup i posant-lo a disposició dels sistemes de gestió del coneixement que s'habilitin dins de la companyia.

Els empleats han de garantir que no comparteixen la informació comercialment sensible entre empreses del grup quan així ho estableixi la legislació vigent.

Barcelona Beer Company compleix la legislació vigent a cada un dels països en matèria de protecció de dades, respectant el dret a la intimitat i protegint les dades personals confiades pels seus clients, empleats, proveïdors i col·laboradors externs, candidats en processos de selecció o altres persones.

Els empleats de Barcelona Beer Company protegeixen la propietat intel·lectual del grup i aliena, la qual inclou, entre altres, drets de patents, marques, noms de dominis, drets de reproducció (incloent els drets de reproducció de programari), drets de dissenys, d'extracció de bases de dades o sobre coneixements tècnics especialitzats. En la seva relació amb tercers, els empleats seguiran escrupolosament les normes i procediments en aquesta matèria per evitar infringir els drets de tercers.

4.12. RELACIONS amb els CLIENTS​

Barcelona Beer Company assumeix, lidera i impulsa l'aposta per la qualitat, facilitant els recursos necessaris per assolir l'excel·lència i establint les mesures adequades per assegurar que la política de qualitat sigui posada en pràctica per tots els empleats d'acord amb aquests principis.

Barcelona Beer Company competeix en el mercat de manera lleial i no admet conductes enganyoses, fraudulentes o malicioses que portin la companyia a obtenir avantatges indeguts.

Tots els empleats del grup han d'actuar amb integritat en les seves relacions amb els clients de la companyia o els seus clients interns, amb l'objectiu de buscar els més alts nivells de qualitat, l'excel·lència en la prestació del servei i el desenvolupament a llarg termini de relacions basades en la confiança i el respecte mutu.

La informació o assessorament proporcionat als clients ha de ser sempre suficient, verídica, oportuna i adequada. Sota cap concepte es poden facilitar als clients informacions equívoces, ambigües o poc rigoroses que puguin induir-los a l'error o a prendre decisions equivocades.

4.13. RELACIONS amb els ACCIONISTeS​

El propòsit de Barcelona Beer Company és la creació contínua de valor pels seus accionistes, pel que es compromet a proporcionar informació objectiva, transparent, adequada i oportuna sobre l'evolució de la companyia i en condicions d'igualtat per a tots els seus accionistes. De la mateixa manera, Barcelona Beer Company es compromet a desenvolupar les bases necessàries per a la participació dels seus accionistes en les decisions que els corresponen.

4.14. RELACIONS amb EMPRESeS COL.lABORADOReS i PROVEïDORS​

Barcelona Beer Company considera els seus proveïdors i empreses col·laboradores com una part indispensable per a l'assoliment dels seus objectius de creixement i millora de la qualitat del servei, buscant establir amb ells relacions basades en la confiança i el benefici mutu.

Barcelona Beer Company assumeix el compromís de promoure entre els seus proveïdors i col·laboradors externs, sense perjudici del compliment de les condicions contractuals i sota la premissa del respecte a la facultat de gestió, pràctiques en línia amb les pautes de conducta incloses en aquest codi ètic.

Quan les circumstàncies ho aconsellin, la companyia podrà requerir als seus proveïdors i empreses col·laboradores el compromís de fer seves i complir expressament les disposicions d'aquest codi.

Tots els empleats del grup que participin en processos de selecció de proveïdors i col·laboradors externs tenen l'obligació d'actuar amb imparcialitat i objectivitat, aplicant criteris transparents i complint estrictament, sense excepcions, amb la normativa interna en la matèria, incloent-hi el procediment de Due Diligence de contrapart, el qual analitza i avalua el risc d'operacions amb tercers, criteris de qualitat i cost, i evitant la col·lisió dels seus interessos personals amb els de la companyia.

D'altra banda, Barcelona Beer Company ofereix als seus contractistes, proveïdors i col·laboradors externs la possibilitat d'adreçar-se confidencialment, de bona fe i sense por a represàlies, al comitè d'ètica i compliment quan creguin que les pràctiques dels empleats del grup no s'ajusten al que s'estableix en aquest codi.

Els acords establerts entre Barcelona Beer Company i els seus proveïdors o empreses col·laboradores inclouen clàusules relacionades amb el compliment de determinats estàndards ètics, socials i mediambientals.

4.15. RESPEcte al MEDI AMBIENT​

La preservació del medi ambient és un dels principis bàsics d'actuació de Barcelona Beer Company. En conseqüència, té definida una política i ha implantat un sistema de gestió ambiental.

Els empleats del grup han de conèixer i assumir aquesta política i actuar en tot moment d'acord amb els criteris de respecte i sostenibilitat que l'inspiren, adoptar hàbits i conductes relacionades amb les bones pràctiques mediambientals i contribuir de manera positiva i eficaç a l'assoliment dels objectius establerts.

A més, els empleats han de fer esforços per minimitzar l'impacte ambiental derivat de les seves activitats i de la utilització de les instal·lacions, equips i mitjans de treball posats a la seva disposició, procurant un ús eficient dels mateixos.

En les seves relacions amb contractistes o empreses col·laboradores externes, els empleats del grup transmetran aquests principis i exigiran el compliment dels procediments i requisits mediambientals que siguin aplicables en cada cas.

5. ACEPTACIÓ i CUMPLIMIENT DEL codi​

Aquest codi ètic és de compliment obligatori per a tots els empleats de Barcelona Beer Company i per a aquells tercers que s'hagin compromès voluntàriament a complir-lo.

La companyia comunicarà i difondrà entre tots els seus empleats i entre aquells tercers pels quals sigui rellevant el contingut d'aquest codi ètic.

Els empleats hauran de comprometre's formalment a complir el codi en el moment en què causin alta a la companyia, en la novació dels seus contractes i en aquelles altres circumstàncies en què la companyia ho cregui convenient. A més, la companyia requerirà periòdicament als seus administradors i empleats que manifestin formalment que coneixen i compleixen les pautes de conducta que estableix el codi i realitzarà sessions de formació sobre els diferents aspectes del codi.

Barcelona Beer Company espera de tots els seus empleats un alt nivell de compromís en el compliment del seu codi ètic. Tots els empleats podran ser avaluats en funció del compliment d'aquest codi. El seu incompliment s'analitzarà d'acord amb els procediments interns, la normativa legal i els convenis vigents, i en el seu cas s'aplicaran les sancions pertinents.

Qualsevol dubte que pugui sorgir sobre la interpretació o aplicació d'aquest codi ètic haurà de consultar-se amb el superior jeràrquic o, en cas necessari, amb el comitè d'ètica i compliment.

Ningú, independentment del seu nivell o posició, està autoritzat per a sol·licitar a un empleat que contravingui el que estableix el present codi ètic. Cap empleat pot justificar una conducta indeguda recolzant-se en una ordre superior o en el desconegut del present codi.

Els incompliments del codi ètic posen en risc la reputació de Barcelona Beer Company i podrien comprometre la seva solidesa. Per aquest motiu, tots els empleats del grup tenen l'obligació d'informar al seu superior jeràrquic o al comitè d'ètica i compliment de qualsevol incompliment o mala pràctica que puguin observar en el desenvolupament de les seves activitats professionals.

Barcelona Beer Company ha establert canals formals supervisats pel comitè d'ètica i compliment perquè tots els seus empleats puguin fer de bona fe i sense por a represàlies, consultes o comunicacions d'incompliments de l'establert en aquest codi.

6. COMITè D'ÉTICA i CoMPLIMIENT​

El comitè d'ètica i compliment és un òrgan que té com a finalitat, entre d'altres:

Fomentar la difusió, coneixement i compliment del codi ètic. Interpretar el codi ètic i orientar les actuacions en cas de dubte. Facilitar la resolució de conflictes relacionats amb l'aplicació del codi ètic. Facilitar i gestionar una via de comunicació a tots els empleats, proveïdors i empreses col·laboradores per a la realització de bona fe i sense por a represàlies de consultes o comunicacions d'incompliments del codi ètic o de qualsevol altra informació relacionada.

 

Realitzar informes als òrgans de govern de Barcelona Beer Company sobre la difusió i compliment del codi ètic, així com les activitats del propi comitè, elaborant recomanacions o propostes oportunes per mantenir-lo actualitzat, millorar-ne el contingut i facilitar l'aplicació dels aspectes que requereixin una consideració especial.

El comitè està format per sis membres designats per l'òrgan d'administració de Barcelona Beer Company, els quals triaran entre ells el president del comitè.

En aquells països on estigui present Barcelona Beer Company es valorarà la possibilitat de constituir comitès locals, que desenvoluparan les mateixes funcions que el comitè d'ètica i compliment en els seus àmbits respectius. Els comitès locals informaran periòdicament al comitè d'ètica i compliment sobre la seva activitat i respondran per la mateixa davant els òrgans d'administració de les societats del grup al país corresponent.

Les aprovacions definitives de cadascuna de les actualitzacions del codi ètic seran realitzades pel consell d'administració de Barcelona Beer Company.

7. VIGèNCIA​

El codi ètic entrarà en vigor el dia de la seva publicació per a tots els empleats i romandrà en vigor fins que s'aprovi la seva anul·lació. Es revisarà i actualitzarà periòdicament pel comitè de direcció, a proposta del comitè d'ètica i compliment, que tindrà en compte per fer-ho les suggerències i propostes que facin els empleats i els compromisos adquirits per Barcelona Beer Company en matèria de responsabilitat social i bon govern.

PACTe global DE LeS NACIONS UNIDeS​

Principis Universals en els àmbits dels drets humans, normes laborals i medi ambient.

 

Drets humans:

Donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit d'influència.

Assegurar-se que no són còmplices en la vulneració dels drets humans.

 

Drets laborals:

- Donar suport a la llibertat d'afiliació i al reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.

- Donar suport a l'eliminació de qualsevol forma de treball forçat o realitzat sota coacció.

- Donar suport a l'eradicació del treball infantil.

- Donar suport a l'abolició de les pràctiques discriminatories en l'ocupació i l'ocupació.

 

Medi ambient:

- Donar suport a una aproximació de precaució en relació als reptes ambientals. Les empreses haurien de donar suport a una aproximació preventiva als reptes ambientals.

- Fomentar iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.

- Favoreixer el desenvolupament i la difusió de tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

 

Corrupció:

Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloent l'extorsió i el suborn.

UN Global Compact
bottom of page